Hopp til innholdet

Kjennetegn på en god lærer

Læreren må jevnlig reflektere over og forsøke å forstå de utfordringer eleven med nedsatt syn står overfor. Dette bør skje gjennom observasjon og i dialog. Læreren må være lyttende, åpen for innspill og villig til å prøve nye veier. Sammen kan en bli enige om hvilke rutiner som bør følges for å ivareta de individuelle og klassens behov. Ingen lærere – eller elever – er like, så alle må finne sin form.

God kommunikasjon med elev og foresatte

Dialogen med eleven og foreldre/foresatte er viktig. Det er viktig å ta stilling til de behovene som kommer, og drøft dere fram til gode løsninger.

Video: Tidligere elev om god kommunikasjon med elev og foresatte

Video: Far om god kommunikasjon med elev og foresatte

Video: Tidligere elev om god kommunikasjon med elev og foresatte


Kompetanse om tilrettelegging av undervisningen

En lærer må naturligvis ha god kjennskap til det faget hun skal undervise i. Hun må i tillegg være en dyktig veileder, ikke bare overfor elevene i klassen, men også overfor andre personer som deltar i opplæringen.

Team-samarbeid med lærere har mange fordeler. Enkeltlærere sitter ikke med ansvaret alene, kompetanse spres, og ideer kan utveksles.

Læreren må ha inngående kjennskap til de hjelpe- og læremidler som blir brukt. Der elevene bruker punktskrift, må lærerne beherske dette.

Video: Teamarbeid og tilrettelegging


Bevisst bruk av språket

Ikke alle begreper er like velegnet i bruk overfor elever med nedsatt syn. Bevissthet i ordvalg tydeliggjøres i dette klippet.

Video: Bevisst bruk av språket


Organisering av undervisningen

Video: Natalie skuer tilbake til skoletiden

Tilrettelegging av undervisningen krever god planlegging og at en kan sette seg inn i elevens ståsted. Det er noen generelle kjøreregler som uansett bør følges, men ellers vil behovene være så ulike at en individuell tilpasning må på plass, slik opplæringsloven stiller krav om. Hovedregelen tilsier at alle elever deltar i klassens aktiviteter, både faglig og sosialt.

Noen av elevene opplever behov for enetimer i enkelte fag. Det betyr ikke nødvendigvis at dette er en god løsning, men det krever at en setter seg ned og drøfter fordeler og ulemper med å trekke seg ut av noen timer i perioder. Det er alternative måter å gjøre dette på, som blant annet individuell forberedelse til noen timer gjennom bruk av opplæringslovens §§ 2-14 (grunnskole) og 3-10 (videregående skole).

Innspill fra elever

Video: Egne timer

Video: Bruk av assistent

Video: Se muligheter

Video: Det lille ekstra

Innspill fra lærere

Video: § 2-14 timer