Hopp til innholdet

Høyere utdanning

Etter videregående skole begynner mange på høyere utdanning. Dette gjelder også for ungdommer med nedsatt syn. Alle studiesteder har plikt til å tilrettelegge slik at en student med nedsatt syn også har mulighet til å studere. For at studietiden skal bli så vellykket som mulig, er det viktig at du som student forbereder deg og planlegger godt før studiestart.

Video: Møte med fordommer

Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek

NLB er en forkortelse for Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek. NLB har ansvar for å tilrettelegge og produsere studielitteratur for høyere utdanning. Alle studenter som har nedsatt syn eller lese- og skrivevansker kan låne bøker hos NLB.

Tilrettelegging 

Det er mulig å søke «tidlig opptak» til høyskoler og universitet, for å få bedre tid til å bli kjent på studiestedet, opprette dialog med forelesere, finne egnet bolig m.m. Tidlig opptak har søknadsfrist 1. mars. Dersom du ikke får studieplass gjennom tidlig opptak, blir du overført til ordinært opptak. Så snart du har fått beskjed om innvilget studieplass, er det nyttig å begynne planleggingen av studietiden. Det er viktig at du som student selv tar ansvar for første kontakt med studiestedet. 

Video: Stå på

Tilretteleggingstjenesten 

Det er en fordel at du kontakter tilretteleggingstjenesten ved studiestedet ditt. Alle offentlige universiteter og høgskoler skal ha en konsulent som har ansvar for tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne. En fordel med å starte her, er at du får snakke med noen som har spesialkompetanse innen tilrettelegging. De har oversikt over hvilke rettigheter og muligheter du har, og de kan også være et bindeledd mellom deg og instituttet du hører til. Nærmere informasjon om dette finner du på studiestedets nettside.

Video: Møte med tilrettelegginstjenesten

Forelesninger 

Det er flere tilretteleggingstiltak som er aktuelle for at informasjonen i en forelesning skal være mest mulig tilgjengelig. 

Du kan be forelesere sende presentasjoner på e-post i forkant slik at du kan følge med under selve forelesningen, eller lese gjennom den på forhånd, sik at du er forberedt.  

Du kan også ta lydopptak av forelesningene, men dette bør avklares med foreleser først. Det finnes teknisk utstyr som kan kobles til digitale tavler eller fremvisningsverktøy, slik at presentasjoner og det som blir skrevet på tavla blir direkte overført til din egen enhet (eksempelvis nettbrett, smarttelefon eller datamaskin). For ytterligere tips, se Datateknisk utstyr og Kjennetegn på en god lærer. 

Studielitteratur 

Som ny student er det viktig å søke NLB (Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek) om produksjonsrett. Produksjonsrett er viktig for å få produsert pensumbøkene til studiet.

I søknaden må du legge ved legeerklæring på din synsnedsettelse og en bekreftelse fra lærestedet om at du har studieplass. Produksjonsretten gjelder gjennom hele studieløpet.  

Pensumlisten får du ved å kontakte instituttet. Desto tidligere pensumlisten sendes til NLB, jo raskere vil bøkene bli produsert. NLB produserer bøker både som lydbøker og e-bøker, og du kan opplyse NLB om hvilket format du helst ønsker å motta bøkene i. 

Lese- og sekretærhjelp 

Mange har god nytte av lese- og sekretærhjelp. En lese- og sekretærhjelp kan bidra med å ta notater under forelesninger eller lese skriftlig materiale, men også med å få til et fint og riktig oppsett på en innleveringsoppgave, eller med å lage presentasjoner. Tilretteleggingstjenesten kan bistå med å finne aktuelle kandidater. Se Rettigheter og hjelpemidler

Læringsplattformer 

Graden av tilgjengelighet til ulike læringsplattformer, f.eks. Itslearning, Canvas og Blackboard, varierer. Utbyttet av innholdet avhenger av hvilken struktur fagansvarlige og hver enkelt foreleser velger å benytte. Innholdet som legges ut, må publiseres i et format som støttes av skjermleser og forstørringsprogrammer for at en student med nedsatt syn skal få utbytte av det (se Datateknisk utstyr). God dialog med fagansvarlige og forelesere er i mange tilfeller en forutsetning for å få tilgang til plattformens innhold uten å bruke uforholdsmessig mye tid og energi på å lete. Du kan be tilretteleggingstjenesten sørge for at opplæring i bruk av plattformen blir gitt av kvalifisert personale. 

Dersom plattformens struktur eller innhold ikke er brukbart, må student og foreleser samarbeide om å finne alternative løsninger for at studenten skal få tilgang til alt materiell som skal benyttes. 

Eksamen 

Dersom du har behov for spesielle ordninger under eksamen, må du søke om dette i god tid. Be om skriftlig svar, og informer eksamenskontoret så fort som mulig. Eksamenskontoret sørger for den praktiske tilretteleggingen. 

Aktuelle tiltak kan for eksempel være at eksamen kan gjennomføres på eget rom, du kan bruke egen datamaskin, få godkjent ekstra tid til skriving av oppgaven, få oppgaven lest opp, eller få oppgaven i foretrukket format slik at du kan lese oppgaveteksten selv. 

Forberedelser 

Å være i forkant er et viktig stikkord som student. Det betyr at du i midten av hvert semester bør undersøke hvilke fag du skal ha neste semester. På den måten har du god tid til å få tak i pensumlister. Ved å være litt i forkant, sparer du deg mye hodebry, og du kan fokusere på det faglige og sosiale.  

Mobilitetsopplæring 

For å kunne delta på forelesninger og i det sosiale livet på studiestedet, er det viktig med mobilitetsopplæring. For å få timer til mobilitetsopplæringen kan du søke voksenopplæringen i kommunen hvor du er folkeregistrert. Se Mobilitet og orientering

Dersom du har utfordringer med å benytte kollektivtransport til og fra studiestedet, kan du søke NAV om «Arbeids- og Utdanningsreiser» (taxi mellom hjem og studiested). 

Ekstrastipend 

Mange med synsnedsettelse opplever at det er vanskelig å ha en ekstrajobb ved siden av studiene. Det er mulig å søke Lånekassen om Ekstrastipend. Dersom din synsnedsettelse fører til at det er vanskelig å få sommerjobb, kan du også søke om sommerstipend. 

Sosialt miljø 

Universiteter og høgskoler kan oppleves ganske overveldende. Derfor er det ekstra viktig at studenten selv tar initiativ til å komme i kontakt med andre. En gyllen anledning er å delta på fadderuka, som arrangeres hvert studiested ved studiestart. Mange studenter har god erfaring med å ta kontakt med en fadder på forhånd, og å være åpen om sin synsnedsettelse og situasjoner som kan være utfordrende, både overfor faddere og medstudenter.

Flesteparten av dine forelesere og medstudenter har sannsynligvis aldri vært i kontakt med en person med nedsatt syn, og kanskje vil usikkerheten deres være til hinder for god kommunikasjon og samhandling i begynnelsen. Hvis du møter dette med informasjon om hvordan de kan være en god medstudent eller foreleser for deg, vil du sannsynligvis bidra til å fremme trygghet for alle.

Video: Fadderuka

Erfaringsutveksling 

Det kan være nyttig å utveksle erfaringer med tidligere studenter. Spør tilretteleggingstjenesten ved studiestedet ditt, eller kontakt organisasjoner for ungdom og unge voksne med synsvansker.

Til deg som skal forelese 

Distribuer materialet på forhånd, eksempelvis presentasjoner eller artikler dere skal arbeide med. Det bidrar til at studenten kan møte forberedt til forelesningen. Ta gjerne en tilgjengelighetssjekk av dokumentet for å sikre universell utforming.

Studenten må selv initiere produksjon av pensumlitteratur i et format som vedkommende kan lese (enten elektronisk punktskriftbok eller lydbok). Dette tar tid. For at studenten skal kunne begynne det faglige arbeidet til samme tid som medstudentene, må pensumlistene være klare og distribuert til studenten i god tid før studiestart.  

I forelesningene er det viktig å bruke godt språk. Dersom du viser et bilde eller et objekt, er det viktig at du beskriver det du viser med ord. Se Synstolking og Kjøreregler

God dialog med studenten er viktig. Studenten vet som regel selv hvilken tilrettelegging som trengs i de ulike emnene. Dersom noe skulle være ukjent, bør dere snakke sammen for å finne en god løsning. Se Kjennetegn på en god lærer

Legg gjerne opp til jevnlige samtaler med studenten.