Hopp til innholdet

Grunnopplæringen

Grunnopplæringen omfatter opplæring i både grunnskole og videregående skole. Rammene for grunnopplæringen er gitt i opplæringsloven. Kapittel 2 gjelder for grunnskolen, kapittel 3 for videregående skole og kapittel 4A omtaler voksnes rettigheter i grunnopplæringen.

Formålsparagrafen for opplæringen, læreplanens generelle del og læreplaner for fag beskriver mål for og innhold i grunnopplæringen. Grunnopplæringen har et bredt siktemål og skal blant annet bidra til å fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte. Videre skal den bidra til at barn og unge utvikler evnen til erkjennelse og opplevelse, til utfoldelse og deltakelse.

Tilrettelegging

Mange av områdene som grunnopplæringen vektlegger, er krevende å oppnå for en elev med nedsatt syn. De har for eksempel et annet erfaringsgrunnlag og de bruker andre sanser til å oppfatte og forstå situasjonen de er i.

For at elever med nedsatt syn skal få samme mulighet til å gjennomføre grunnopplæringen med tilnærmet samme utbytte som andre elever, kreves det tilrettelegging på mange av områdene elever møter i løpet av skoledagen.

Video: Elev om fysisk tilrettelegging

Video: Lærere om elevens medvirkning

Video: Lærere om språk og informasjon

Egen rettighet for personer med nedsatt syn

For at blinde og sterkt svaksynte skal ha mulighet til å delta på lik linje med seende medelever, må de beherske det tekniske utstyret (IKT) de benytter, de må finne fram på skolen og til skolen på egen hånd (mobilitet), og blinde må beherske punktskrift. Ifølge § 2-14 og § 3-10 i opplæringsloven har blinde og sterkt svaksynte rett til egne timer i de tre kompenserende ferdighetene. § 2-14 gjelder for grunnskolen og § 3-10 for videregående skole, men innholdet i paragrafene er likelydende.

Forskriften til opplæringsloven, § 1-1 f (grunnskolen) og § 1-3 b (videregående skole), fastsetter omfanget av undervisningen:

Pr. juni 2019 har en elev i grunnskole eller videregående skole rett til henholdsvis 1525 og 456 timer (60 minutters timer). Det er viktig å merke seg at timene kommer i tillegg til det ordinære timetallet og at det er en rettighet for eleven, ikke en plikt. Rettigheten er lagt til kapittel 2 og 3 i opplæringsloven, som omhandler ordinær undervisning, ikke til § 5, som omhandler spesialundervisning. Blinde og sterkt svaksynte elever kan ha timer etter både § 5 (spesialundervisning for å sikre tilstrekkelig utbytte av den ordinære undervisningen), og etter §§ 2-14/3-10.

Rundskriv Udir 9-2012 beskriver hvordan rettigheten etter §§2-14/3-10 skal praktiseres. Rundskrivet presiserer at opplæringen i en eller flere av de kompenserende ferdighetene skal legges opp etter elevens behov.
Det er laget en egen veileder for lærere som skal gjennomføre undervisning etter §§2-14/3-10.
Voksnes rettigheter på det spesialpedagogiske området reguleres av opplæringslovens §4A-2. Eksempelvis vil elever som har behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, ha rett til spesialundervisning.

Video: Lærere om organisering

Video: Lærere om elevens prioritering

Video: Far om verdien av voksenopplæring