Hopp til innholdet

Friminutt

Friminutt skal være en arena for lek og utfoldelse der en knytter kontakt og vennskap til andre. Noen elever med synsvansker opplever friminuttene kaotisk og ustrukturert. Utfordringen blir å finne fram til aktiviteter der alle kan delta innen trygge og oversiktlige rammer.

Bekymringer og utfordringer

Det er naturlig at foreldre er urolige for hvordan deres barn vil takle friminuttene. Fra en relativt beskyttet tilværelse i barnehagen, kan mange bli urolige hvis barna blir overlatt til seg selv. Uten planer fra skolens side for hvordan friminuttene skal håndteres, kan dette lett bli en realitet. Det er et faktum at mange opplever sosial isolasjon eller usikkerhet i slike situasjoner.

Video: Spørsmål om friminutt

Video: Erfaringer om friminutt

Trygge arenaer som virkemiddel for inkludering

Elever med synstap bør generelt følge de samme reglene som sine medelever. Dette gjelder vanligvis også for «utetid» i friminuttene. Lærer må både legge til rette for aktiviteter som det er mulig å gjennomføre for alle, og som gir mulighet for reell deltakelse i samspill med andre. Dette stiller krav til sosial kompetanse og arenakompetanse, som bl.a. viser til våre ferdigheter i å omgås, omtale og bistå hverandre i ulike situasjoner.

Trygghet i friminutt forutsetter faste rammer, et godt klasse- og skolemiljø og respekt for hverandre. For å lykkes med dette må lærer planlegge og legge til rette for aktiviteter der alle elevene opplever å være en del av fellesskapet.

Elevene må forberedes på friminuttene. La eleven bli kjent med utearealet, og snakk om elevens ønsker og behov på forhånd.

Læreren må finne en fornuftig balanse mellom personlig tilstedeværelse og det å trekke seg unna. Etter hvert som eleven opplever økt trygghet, vil behovet for nærvær fra lærers side gå ned.

Behovet for ledsaging vil variere ut fra elevens synsfunksjon og type aktivitet. En god ledsager er en viktig faktor for å skape trygghet, mestring og inkludering. Både lærer og medelever kan være ledsagere. Hvis medelever skal brukes som ledsager, må man ta hensyn til alder og modenhet. Det er viktig at eleven føler seg trygg sammen med ledsager og at de har en god dialog underveis.

Viktig å huske på

  • Lærer må bli kjent med elevens behov gjennom bl.a. samtaler
  • Eleven må ha god kjennskap til skolens inne- og uteområder
  • Eleven må få nødvendig trening i å ta seg trygt fram innen- og utendørs.
    se mobilitet og orientering
  • En må legge opp til at aktiviteter skjer på faste steder

Tips

Video: Lytte til behov

Video: Arenakompetanse

Video: Grunnlaget legges tidlig

Video: Bli kjent der du ferdes