Hopp til innholdet

Fellesaktiviteter i skolen

I løpet av skoletiden vil elever møte mange ulike læringsarenaer utenfor klasserommet. Dette kan være natur- og friluftsaktiviteter, museumsbesøk, konserter, teaterforestillinger osv. Slike aktiviteter er viktige, og de er naturlige arenaer for inkludering og deltakelse. De har gjerne definerte mål hentet fra læreplanene, men er vel så viktige for klassemiljøet og utvikling av sosiale ferdigheter. For at elever med synsvansker skal kunne delta i aktivitetene på en likeverdig måte, er nøye planlegging en forutsetning for å lykkes.

Medbestemmelse

 • Man må ta hensyn til elevens forutsetninger og tidligere erfaringer.
 • Eleven bør om mulig delta i planleggingen, noe som sikrer at en kan ivareta elevens ønsker og behov.
 • Det er viktig at eleven føler seg trygg og er forberedt på de ulike arenaene vedkommende skal møte i løpet av aktiviteten.

Kulturbesøk – planleggingsfasen:

Mål, tidsramme og forutsetninger

 • Hva er målet for aktiviteten?
 • Hvordan kan en sikre elevenes måloppnåelse?
 • Er tidsrammen tilstrekkelig til å sikre deltagelse og inkludering for alle elevene?
 • Hva vil kreves for at elevene skal føle seg inkludert i fellesskapet?

Video: God forberedelse er avgjørende

Ledsaging og synstolking

 • Hvilke behov har eleven for ledsaging og synstolking? Hvem skal ha ansvaret for å gi eleven dette? Se Mobilitet og orientering og Synstolking
 • Undersøk om stedet man skal besøke gir støtte for synstolking, for eksempel gjennom bruk av spesielle apper tilpasset kino eller teater. Eleven bør i så fall gjøre seg kjent med disse appene på forhånd.

Video: Tydelig språk er kjekt for alle

 • Dersom det ikke er tekniske muligheter for synstolking, hvordan skal dette da løses? Kan noe informasjon bli gitt på forhånd?
 • I overenstemmelse med eleven, gi beskjed om at det kommer en elev med synsvansker. Da kan besøksstedet gjøre nødvendige tilpasninger med tanke på synstolking.

Kulturbesøk – gjennomføringsfasen:

 • Avtal et besøk på forhånd hvis eleven anser dette som hensiktsmessig, med tanke på oversikt og trygghet.
 • Gå gjennom planen før turen starter.
 • Ledsager må ikke være så tett på eleven at det ødelegger mulighetene for sosial interaksjon med medelever. Eleven må alltid få beskjed om hvor ledsageren befinner seg.
 • I et uoversiktlig miljø med mye støy kan det være vanskelig å orientere seg, og eleven kan ha større behov for synstolking. Hvis det er mulig å finne et sted der en kan unngå støy, kan det være å foretrekke.

Se Fysisk tilrettelegging.

Friluftsaktiviteter – planleggingsfasen:

Mål, tidsramme og forutsetninger

 • Hva er målet for turen?
 • Hva kreves av planlegging for at alle skal delta?
 • Hvilke erfaringer har elevene med ulike typer av friluftsaktiviteter?
 • Trenger eleven med synsvansker å trene på enkelte ferdigheter på forhånd for å bli tryggere i forflytting eller andre aktiviteter?
 • Hvilken type terreng foregår forflyttingen i? Utfordrende terreng krever mer tid og kan være mer anstrengende for personer med synsvansker.
 • For at elevene skal få fullt utbytte av det som foregår når de kommer fram til turmålet, kan det i noen tilfeller være formålstjenlig at de får mer hjelp der forflytningen er krevende. Dette må i så fall avtales med elevene det gjelder.

Suksessfaktorer

 • En romslig tidsramme.
 • Bruk tid i forkant til å planlegge turen, for eksempel på å lage liste over hvilket utstyr man trenger når sekken skal pakkes.
 • Noen elever med nedsatt syn kan trenge noe mer tid til for eksempel påkledning, gi derfor mulighet til å starte noe tidligere enn medelevene.

Video: Eleven som ressurs og deling av kompetanse

Ledsaging og synstolking

 • Under forflyttingen er eleven avhengig av å ha en ledsager som kan bistå i forflytningen og fortelle hva som venter videre på stien (synstolking). Hvem skal ha ansvaret for å gi eleven dette? Se Synstolking
 • Velg ledsagerteknikker ut fra forholdene: Vanlig ledsagergrep der det er plass, Ledsaging med egnet stokk, holde i sekken eller holde i tau der det er smalt.
 • Det er viktig å ikke gi for mye informasjon. Tommelfingerregel: Fortell kort om det som er relevant for forflytningen, som ikke kommuniseres gjennom ledsagerteknikken. Se Turer med stokk.
 • På lengre turer i utfordrende terreng kan det være behov for at eleven og ledsageren starter å gå litt før resten. For å unngå at eleven skal oppleve dette som ekskluderende, kan to-tre medelever være med i denne fortroppen.
 • Ha en plan B for gjennomføring av turen. Er det speilblank is på bakken og regn, kan det tenkes at noen elever er best tjent med å bli kjørt til og fra bestemmelsesstedet. Dette må vurderes i samråd med den enkelte.

Friluftsaktiviteter – gjennomføringsfasen:

Før turen starter

 • En god start har mye å si for hvilket utbytte og glede eleven får av turen. Trengs det en siste gjennomgang? Vurder bruken av visuelle og taktile kart, eller klarer det seg med en muntlig gjennomgang?
 • Vurder informasjonsmengden, for mye informasjon kan være forvirrende.

Når dere kommer fram

 • Hjelp eleven med å finne en plass sammen med sine medelever, det er viktig at alle elever opplever deltagelse i fellesskapet.
 • Gjør fortløpende vurderinger med tanke på behov for synstolking og veiledning opp imot selvstendig utførelse av delaktivitetene som skal utføres.
 • Vurder behovet for eventuelle justeringer av hjemtur, ut fra de erfaringer en har gjort seg så langt.

Elevenes oppsummering

I etterkant av aktivitetene er det fint å ha en samtale med elevene om opplevelsene de sitter igjen med.

Video: Bli kjent