Hopp til innholdet

Didaktiske forhold

Hvordan undervisningen planlegges, tilrettelegges og gjennomføres er helt avgjørende for at elever med nedsatt syn skal få godt utbytte av timene. Didaktikk handler også om undervisningens hva og hvorfor, men disse spørsmålene er i stor grad bestemt av sentralt gitte læreplaner. Det er hvordan-spørsmålet lærere må reflektere over når skolen får en elev med nedsatt syn.

Tilrettelegging av fag

Mange av målene i læreplanene legger til grunn at elevene har normalt syn. Udir har derfor gitt ut en veileder om å tilrettelegge opplæringen i fag for blinde og sterkt svaksynte elever. I veilederen slår Udir fast at i prinsippet skal ikke synshemmingen hindre blinde og sterkt svaksynte elever fra å kunne nå alle kompetansemål i læreplanene. Veilederen redegjør for mål som skaper utfordringer for elever med synsvansker, og prinsippene som kan brukes ved vurdering av slike mål. Den gir også eksempler på hvordan undervisningen kan legges opp for noen mål i kroppsøving, matematikk, naturfag og norsk (kompetansemål pr 1.12.2012).

I noen aktiviteter og undervisningsopplegg må læreren tenke alternativt og bruke andre metoder for at eleven med nedsatt syn skal kunne gjennomføre timen og ha utbytte av den. Dette gjelder for både praktisk-estetiske fag og teorifag.

En utfordring er å gi adekvat hjelp til eleven. Ut fra elevens forutsetninger og behov er det viktig at lærerne vurderer hva de skal hjelpe til med, når og på hvilken måte de skal gi hjelp. For å unngå at det blir for lite eller for mye hjelp, er det nødvendig å ha tett dialog med eleven.

Utsagn fra elever

Video: Mye hjelp kan oppleves negativt

Video: Kroppsøving

Video: Matematikk, geometri

Utsagn fra lærere

Video: Kroppsøving

Video: Naturfag, praktiske forsøk

Video: Matematikk

Video: Naturfag