Hopp til innholdet

Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

Hverdagen er fylt med aktiviteter som skal gjøres. For mennesker med normalt syn vil læring av dagliglivets aktiviteter skje gjennom visuell imitasjon og løsning av praktiske oppgaver. Læring skjer uten at en tenker spesielt over hvordan aktivitetene utføres. For svaksynte er læring ved visuell imitasjon utfordrende, for blinde barn umulig. Synsvansker har innvirkning på gjennomføringen av de fleste aktivitetene, noe som stiller krav til spesiell tilrettelegging og planlegging.

En i gjengen

Det er vanlig å dele de ulike ferdighetene en trenger i dagliglivet inn i to. En kan skille mellom personlige og interaksjonelle aktiviteter. Personlige aktiviteter er knyttet til ting en gjør privat og ofte alene (eks: personlig hygiene og rydde eget rom). De interaksjonelle aktivitetene er aktiviteter som en er engasjert i sammen med andre. Det å gjøre noe sammen med noen forutsetter felles oppfatning av hva en skal gjøre, og god kommunikasjon om hva en selv og venninnen holder på med.

Marte er et sosialt menneske. Samvær med familie og venner har høy prioritet. Selv om studiene og hverdagens gjøremål tar mye tid, føler hun ikke det er vanskelig å delta på korøving, trene sammen med venninner og gjøre andre ting hun liker å holde på med. Hun er opptatt av at hun skal oppfattes og behandles som alle andre, uten særlig oppmerksomhet på synsvanskene hennes.

Video: Selvstendighet

Video: Tid til venner

Video: Autisme – samvær med andre

Opplæring

En god måte å fremme motivasjon og interesse for å lære dagliglivets gjøremål på, kan være å knytte opplæringen til konkrete aktiviteter som barnet eller ungdommen har veldig lyst til å lære seg. Barn og unge blir gjerne motivert til å lære seg spesielle ferdigheter når de er forbundet med samvær med jevnaldrende venner. De fleste opplever det som viktig å ikke skille seg ut. Positive forventninger fra venner og bekjente kan bidra til initiativ og mot til å lære nye ting.

Marte sitt mål er å være selvstendig i de aller fleste av hverdagens aktiviteter. I noen tilfeller vil det å skaffe seg hjelp fra andre bidra til selvstendighet. Å lære å be om hjelp er viktig for oss alle. Et eksempel kan være å be en ekspeditør i dagligvarebutikken om hjelp til å finne de varene en skal kjøpe. Et annet eksempel er at du ber kjøkkenet om hjelp til å skjære opp biffen på restaurant.

Video: Ting tar tid

Video: Selvstendig med hjelp

Hjelpemidler

Det finnes en rekke hjelpemidler som kan benyttes i gjennomføringen av mange praktiske gjøremål. Eksempel på slike hjelpemidler er talende mikrobølgeovn, talende kjøkkenvekt, fargeindikator, iPad for å lese oppskrifter (med mulighet til å forstørre tekst og bilder) m.m.

For spørsmål om hjelpemidler ta kontakt med ergoterapeut i kommunen eller NAV. Se Hjelpemidler, læremidler og assistanse