Hopp til innholdet

Barnehage

I barnehagen skal en ivareta barnas behov for omsorg, lek og læring. Gjennom aktiviteter skal en fremme vennskap, kommunikasjon og språk.
Barn med synstap står overfor særlige utfordringer i sitt møte med barnehagen. Dette stiller krav til god tilrettelegging av det fysiske miljøet og kompetanse om konsekvenser av synstap.

Lek, læring og samhandling i trygge rammer

Trygge rammer i barnehagen skapes av kompetente voksne, et godt psykososialt miljø og et fysisk miljø som er godt tilrettelagt.

En må legge til rette for aktiviteter der alle barn kan delta. Barna må bli kjent med miljøet de skal ferdes i, slik at de etter hvert kan ta skrittet fullt ut og ta seg fram på egen hånd. Se Mobilitet og orientering og Fysisk tilrettelegging.

Pedagogen må være brobygger mellom barnet og omgivelsene. Synstolking av det som foregår, vil gi barna oversikt. For seende barn og for barn med synsvansker vil synstolking gi følelse av fellesskap og samhold.

Manglende syn gjør at barn som er blinde, bruker sansene sine på andre måter enn seende. De må bl.a. berøre hver leke taktilt og lære hvordan den skal lekes med før de deltar i leken med andre barn.

For svaksynte eller sterkt svaksynte barn må en vite hva barnet ser, og hvordan en kan tilrettelegge lys- og kontrastforhold slik at barna kan utnytte synet på en best mulig måte. Svaksynte barn kan, i motsetning til blinde, lære mye gjennom imitasjon, men det kan kreve ekstra tilrettelegging.

Barnehagene bør ha tilgang til taktile bøker, bøker i punktskrift, og visuell storskrift.

Hjelpemidler styres ut fra barnets behov, og vil variere med barnas synsfunksjon. Behovene vil endre seg i løpet av barnehagetiden.

Arbeid med barn med synsvansker krever kompetanse. NTNU gir utdanningstilbud i synspedagogikk, men det gis også individrettede og andre tilbud i regi av Statped.

Video: Personale om voksne tett på

Video: Personale om kontakt med andre

Video: Foreldre om det sosiale

Video: Tidligere elev om leseinnlæring

Milepæloverganger

Milepæloverganger må planlegges i god tid. Det lokale hjelpeapparatet må bistå og være i forkant av disse overgangene, i et samarbeid med foreldre/foresatte.

Forberedelser før oppstart i barnehagen

Ved barnehagestart anbefales det at barnet med synsvansker går på nærbarnehagen, sammen med de jevnaldrende barna i nabolaget. Barnet bør bli kjent med pedagogen fra barnehagen i hjemmet. Sammen kan de også gjøre seg kjent i barnehagen i forkant av oppstart.

Video: Personale om forberedelse til barnehagen

Video: Foreldre om forberedelse til barnehagen

Video: Foreldre om behov for rutiner og kontroll


Overgang til skole

Arbeidet med overgangen mellom barnehage og skole starter gjerne to år før skolestart. De fleste starter på nærskolen sammen med jevnaldrende i nabolaget.

Lise er multihandikappet. Hun skal starte på skolen om to år. I overgangen fra barnehagen til skolen starter hun med å flytte en yndlingsaktivitet til skolen. Dette gir en myk overgang, samtidig som en får overført kompetanse til nye pedagoger.

Video: Elev med sammensatte vansker. Samarbeid foreldre, barnehage, skole